środa, 12 grudnia 2012

Gala Polskiego Związku Żeglarskiego 2012.

Ja i Natalia Stawiarska
Gala PZŻ odbyła się w Warszawie. Przyjechało tam wiele znanych i cenionych żeglarzy takich jak Mateusz Kusznierewicz , Dominik Życki, Przemysław Miarczyński czy Zofia Noceti-Klepacka. Spe­cjal­ne wy­róż­nie­nia otrzy­ma­li me­da­li­ści olim­pij­scy Zofia Kle­pac­ka i Przemek Miar­czyń­ski, a także ich trener Paweł Ko­wal­ski, który został tre­ne­rem roku. W la­se­ro­wych ka­te­go­riach wy­gry­wa­li Anna We­in­zie­her i Kacper Zie­miń­ski, a tre­ne­rem został Woj­ciech Janusz. Z kolei za ca­ło­kształt pracy tre­ner­skiej wy­róź­nio­no An­drze­ja Lu­tom­skie­go.

Udało mi się zdobyć pierwsze miejsce w Pucharze Polski w kategorii dziewcząt do lat 15. Moja klubowa koleżanka Julia Stefaniak i kolega Cyprian Błaszczyk także wygrali swoje konkurencje. Wielkim zaskoczeniem była nominacja naszego trenera Jacka Błaszczyka do trenera roku.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku równie dobrze się spiszemy!

Brak komentarzy: